Politika e kthimit

Produktet: Klienti informohet për disponueshmërinë e produkteve nëpërmjet indikacioneve të duhura verbale. Dyqani online përfshin produktet e disponueshme dhe produktet e shënuara “jo në dispozicion”. Gjithashtu, ofertat e ndryshme të produkteve që shfaqen në dyqanin online janë gjithmonë të vlefshme deri në mbarimin e stoqeve. Të gjithë klientët janë të detyruar të zbërthejnë dhe kontrollojnë artikujt si dhe të njoftojnë kompaninë në rast defektesh estetike brenda 10 ditëve. Pas 10 ditësh konsiderohet se artikujt janë marrë në gjendje të shkëlqyer.

Kthimet e produkteve të tarifuara nga KOMPANIA: Kthimet e produkteve të tarifuara nga KOMPANIA mund të bëhen në të gjitha rastet kur porosia është ekzekutuar gabimisht, pra në rast dërgimi të një artikulli ndryshe nga ajo e porositur sipas llojit ose sasisë ose në rast dërgese, artikulli ka paketim të dëmtuar, tërësisht ose pjesërisht, ose nëse artikulli rezulton i dëmtuar. Në këtë rast, klienti duhet ose të mos pranojë marrjen e produktit që në fillim, ose të kërkojë kthimin e tij, pas konsultimit me KOMPANINË. Produktet duhet të kthehen në gjendjen e marrë nga klienti. Në rast se ato nuk kthehen, në kohën e rënë dakord pas konsultimit me KOMPANI, atëherë Dyqani Online ka të drejtë të mos pranojë kthimin dhe për rrjedhojë të refuzojë zëvendësimin. Në të gjitha rastet, kthimi i produktit që do të zëvendësohet duhet të bëhet së bashku me të gjitha dokumentet që kanë shoqëruar produktin (p.sh. DAT, A. Shitje me pakicë etj.) dhe paketimin e tij të plotë. Kthimi i produkteve të tarifuara nga kompania jonë do të bëhet me korrier dhe jo në një nga dyqanet tona. Në rast të kthimit të produkteve, dhe me kusht që produktet të jenë marrë dhe kontrolluar më parë nga kompania jonë, do të pritet një kartë krediti për blerjen e radhës, ose paratë do t’i kthehen klientit duke anuluar tarifën e kartës së kreditit. e cila do të bëhet me kujdesin e kompanisë sonë. Në rast se produktet kthehen të dëmtuara ose jo të plota, Dyqani Online ka të drejtë të kërkojë dëmshpërblim nga klienti, shuma e të cilit do të përcaktohet nga gjendja e produkteve dhe të procedojë në mënyrë të njëanshme dhe pa asnjë kompensim tjetër të plotë ose të pjesshëm të këtë pretendim. kundër klientit.

Kthimet e produkteve, të cilat konsiderohen të dëmtuara gjatë dorëzimit me shpenzimet e SHOQËRISË: Në rast se një produkt/e konsiderohet me defekt gjatë dorëzimit, kthimi i këtij/atyre do të jetë bërë me shpenzimet e SHOQËRISË. Në këtë rast, kthimi i produktit(eve) me defekt mund të bëhet ose nga vetë klienti në çdo dyqan që ruan markën “Kalogiros” në shkallë vendi, ose duke i dërguar atij/ato, KOMPANIA do të ngarkohet me kostot e arkëtimit nga mjetet e zgjedhjes së tij absolute dhe pas konsultimit të klientit me stafin e Dyqanit Online të Kompanisë.

Kthimi i produkteve, të cilat konsiderohen të dëmtuara gjatë dorëzimit te klienti do të bëhet brenda dhjetë (10) ditëve kalendarike nga dërgimi te klienti

Në të njëjtën kohë, produkti nuk duhet të jetë i dëmtuar dhe duhet të ketë të gjitha dokumentet origjinale që kanë shoqëruar produktin (p.sh. TVSH, Shitje me pakicë, etj.) dhe paketimin e tij të plotë.< /p>

Në rast kthimi të produkteve dhe me kusht që ato të jenë marrë dhe kontrolluar më parë nga KOMPANIA, rimbursimi klientit do t’i bëhet në rastin e pagesës me kartë krediti. , me anulimin e tarifës së klientit për kartën e kreditit, e cila testament bëhet nën mbikëqyrjen e SHOQËRISË dhe në rastin e pagesës me para në dorë, nëse klienti kishte zgjedhur opsionin “arkëtim nga dyqani”, do të bëhet duke i kthyer para për të nga dyqani ku ai bëri blerjen. Nëse klienti ka blerë një produkt që është konsideruar me defekt gjatë dorëzimit dhe ka të drejtë ta kthejë atë me shpenzimet e SHOQËRISË, sipas dispozitave specifike të mësipërme, atëherë ai mund t’i kthejë KOMPANISË, dhe produkte shtesë të këtij lloji.

 

Tërheqja

Klienti ka të drejtë të tërhiqet nga shitja deri në 14 ditë pas marrjes së të gjithë porosisë, pa deklaruar asnjë arsye dhe pa asnjë tarifë, nëse artikujt e porosisë janë në ne gjendje te shkelqyer, te paperdorur dhe ne paketimin e tyre origjinal.

Deklarata e tërheqjes mund të bëhet me shkrim ose në mënyrë elektronike dhe KOMPANIA është e detyruar të dërgojë një konfirmim për marrjen e deklaratës së tërheqjes sapo të marrë dijeni. Pas deklaratës së tërheqjes, KOMPANIA është e detyruar t’i kthejë klientit vlerën e porosisë duke përfshirë kostot fillestare të transportit, brenda 14 ditëve kalendarike nga dita në të cilën është informuar për tërheqjen.

Rimbursimet në rast tërheqjeje mund të bëhen në mënyrat e mëposhtme:

Rimbursimi klientit do t’i behet ne rast pagese me karte krediti, me anulim te debitimit te kartes se kreditit te klientit, qe do te behet me kujdesin e KOMPANISE dhe në rast të pagesës me para në dorë, nëse klienti ka zgjedhur opsionin “pranim nga dyqani”, do të bëhet duke i kthyer paratë e tij nga dyqani ku ka bërë blerjen.

Në rastin e pagesës me para në dorë, nëse klienti ka zgjedhur opsionin “arkëtim nga dyqani”, do t’i kthehet nga dyqani ku ka marrë produktin. Në çdo rast tjetër pagese me para në dorë, kthimi do të bëhet në një llogari bankare të treguar nga klienti te KOMPANIA.

Kthimi do të bëhet brenda katërmbëdhjetë (14) ditësh pune si nga produkti ashtu edhe nga çmimi.

Klienti është përgjegjës për të kompensuar KOMPANINË nëse ka përdorur ndryshe nga ai që është i nevojshëm për të përcaktuar natyrën, karakteristikat dhe funksionin e mallrave në periudhën deri në deklaratën e tërheqjes dhe SHOQËRIA ka të drejtë të bjerë dakord me klientin për kompensimin e saj edhe me kompensim të ndërsjellë. Në rast se tërheqja ka të bëjë me ofrimin e shërbimeve, klienti duhet të paguajë një shumë në përpjesëtim me atë të dhënë deri në deklaratën e tërheqjes. Nëse konsumatori ushtron të drejtën e tërheqjes, çdo kontratë e lidhur skadon automatikisht, pa kosto për klientin.