Kushtet e përdorimit

E drejta e autorit në përmbajtjen e kësaj faqeje interneti rregullohet nga ligji grek, evropian dhe ndërkombëtar për të drejtën e autorit dhe është pronë e Kalogiros. Asnjë pjesë e kësaj faqeje nuk mund të riprodhohet pa lejen tonë me shkrim. Shfaqja ose riprodhimi i përmbajtjes së Kalogiros lejohet vetëm pasi të jetë dhënë leja me shkrim nga vetë kompania.

Shfaqja dhe publikimi i informacionit dhe elementeve të tilla si logot, emrat, etj. në faqen e internetit të Kalogiros në lidhje me veten ose palët e treta mbrohen nga dispozitat e markave tregtare dhe nuk duhet të interpretohen si një licencim automatik i të drejtës së tyre të përdorimit.

Kalogiros nuk është përgjegjës për asnjë gabim në shkëmbimin e të dhënave.

Përdorimi i faqes së internetit të Kalogiros duhet të bëhet në atë mënyrë që 1) përdorimi i tij të mos pengohet nga palët e treta, 2) të jetë në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe 3) të mos dëmtojë shërbimet e ofruara dhe rrjetin që ofron ato.

Politika e privatësisë

Kalogiros siguron mbrojtjen maksimale të mundshme të të dhënave personale të vizitorëve të tij dhe është në përputhje të plotë me legjislacionin aktual të Autoritetit të Mbrojtjes së të Dhënave Personale 2472/97 si dhe me Rregulloren e Përgjithshme Evropiane për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR) e cila hyn në fuqi më 25/05/2018 u angazhua për miratimin dhe zbatimin e plotë të masave përkatëse legjislative.

Kalogiros ka marrë masat e nevojshme teknike për të garantuar mbrojtjen e të dhënave personale gjatë ruajtjes, përpunimit dhe ruajtjes.

Mbledhja, Përpunimi dhe Mbrojtja e të Dhënave Personale – Të drejtat e subjektit

Kalogiros rezervon të drejtën të mbajë një skedar si dhe të përpunojë të dhënat personale të përdoruesve nëse është e nevojshme (p.sh. emri, adresa e postës elektronike), të cilat do të përmbahen në bazën e të dhënave të platformës, nëpërmjet Faqes së internetit. Kalogiros do të mbledhë të dhënat personale të përdoruesve vetëm në rastet e koncesionit vullnetar prej tyre për të aksesuar aplikacionet dhe shërbimet e disponueshme përmes faqes së internetit. Kalogiros nuk do të kërkojë të dhëna personale të kategorive të veçanta të përdoruesve në asnjë rrethanë.

Kur përdoruesi regjistrohet në faqen e internetit me qëllim të ofrimit të shërbimeve, regjistrimi i të dhënave të tij nënkupton pëlqimin e tij në lidhje me mbledhjen, përpunimin dhe përdorimin e të dhënave të tij personale bazuar në kushtet e kësaj politike të privatësisë. Gjithashtu, përpara përfundimit të procesit të regjistrimit (aktivizimi i llogarisë arrihet duke ndjekur lidhjen e dërguar në emailin e deklaruar) përdoruesi duhet të japë pëlqimin në mënyrë specifike dhe eksplicite duke e pranuar këtë. Në veçanti, përdoruesi, ashtu si Kalogiros, duhet të pranojë dhe të pranojë kushtet e dispozitave të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR) 679/2016, e cila hyn në fuqi më 25 maj 2018, në lidhje me mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave personale të përdoruesve. të dhënat përmes faqes së internetit, për qëllimin e aksesit të përdoruesit në aplikacionet elektronike të ofruara, shërbimin e tij, mbështetjen dhe ekzekutimin e marrëdhënies midis përdoruesit dhe Kalogiros me pëlqimin e veçantë të përdoruesit.

Përdoruesit do t’i kërkohet gjithashtu të pranojë shprehimisht që Kalogiros të dërgojë përditësime elektronike për produktet dhe shërbimet, përveç rastit kur shprehet shprehimisht se ata kanë ndaluar marrjen e përditësimeve. Në çdo rast, përdoruesi ka të drejtë të kundërshtojë përdorimin e postës elektronike të tij ose të dhëna të tjera për të dërguar përditësime të shërbimit sa herë që dëshiron duke dërguar një kërkesë në formularin e postës elektronike.

Kalogiros është plotësisht i harmonizuar me Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR) 679/2016. Sipas dispozitave përkatëse, të dhënat personale i nënshtrohen përpunimit ligjor dhe të drejtë në mënyrë transparente. Mbledhja e të dhënave personale të përdoruesve kryhet vetëm për qëllime të specifikuara, të qarta dhe ligjore, pa u nënshtruar përpunimit të papajtueshëm me qëllimet origjinale. Të dhënat personale të përdoruesve mund të përpunohen vetëm për arkivim, përmirësim të shërbimit të platformës ose qëllime statistikore. Gjithashtu, janë marrë masa për të siguruar saktësinë e të dhënave personale, si dhe korrigjimin ose fshirjen nga vetë përdoruesi. Ruajtja e të dhënave është e vlefshme vetëm për periudhën kohore të nevojshme për funksionimin e llogarisë së çdo përdoruesi. Kalogiros nuk ruan të dhëna personale që janë fshirë nga përdoruesit (fshirje e menjëhershme edhe nga kopjet rezervë). Në të njëjtën kohë, përdoruesit kanë sa herë që dëshirojnë të drejtën e aksesit, përpunimit, korrigjimit, fshirjes, kufizimit ose transportueshmërisë, kundërshtimin dhe kundërshtimin e parashikuar në rregullore. Përdoruesi përkatës mund të vazhdojë me veprimet e sipërpërmendura me dërgimin e një kërkese përkatëse në formularin e komunikimit elektronik.

Mbledhja e të dhënave dhe informacioneve të përgjithshme

Gjatë shfletimit të faqes së internetit të Kalogiros, informacioni i përdoruesit mblidhet dhe ruhet në skedarë log në server. Një informacion i tillë ka të bëjë me IP-në e përdoruesit, sistemin operativ, datën dhe orën e thirrjes në server, si dhe të dhëna të tjera përkatëse. Ky informacion nuk mund të identifikohet nga përdoruesi dhe përdorimi i tyre është vetëm për të lehtësuar funksionimin pa probleme të serverëve.

Identifikimi i klientit

Autentifikimi i përdoruesit / klientit bëhet duke përdorur dy kode:

A) Fjalëkalimi dhe

B) Fjalëkalimi,

Me hyrjen në faqe me përdorimin e kodeve të mësipërme, përdoruesi/klienti fiton akses në të dhënat e tij personale me siguri absolute. Përdoruesi ka mundësinë të ndryshojë Kodin Sekret të Sigurisë (fjalëkalimin) sa herë të dëshirojë. Përdoruesi është i vetmi me të drejtën e aksesit në të dhënat e tij dhe është i vetmi përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të palëve të treta. Faqja jonë e internetit nuk do të zbulojë apo publikojë të dhënat personale dhe informacionet e përdoruesve/klientëve.

Sigurimi i privatësisë së transferimit të të dhënave tuaja personale

Sigurimi i konfidencialitetit të transferimit të të dhënave personale të përdoruesve bëhet duke përdorur protokollin e enkriptimit SSL-128bit.

Kriptografia

Kur një përdorues shfleton faqen tonë, të gjitha informacionet e përdoruesit dhe të dhënat personale kodohen sipas protokollit të enkriptimit SSL 128-bit. Kriptimi është një mënyrë e enkriptimit të informacionit derisa të arrijë tek marrësi, i cili e deshifron atë duke përdorur çelësin e duhur.

E-Commerce

Kjo faqe u ofron vizitorëve/përdoruesve të saj mundësinë për të blerë produkte ose shërbime nëpërmjet aplikacioneve të e-commerce, në përputhje me kushtet specifike të legjislacionit përkatës që garanton mbrojtjen e të dhënave personale të paraqitura nga përdoruesit gjatë përdorimit të këtyre shërbimeve.

Në rastet kur aplikimet e e-commerce zhvillohen ndërmjet përdoruesve/anëtarëve dhe faqes, faqja duhet të jetë në përputhje me vendimin Z1-496/2000 për shitjen në distancë dhe dispozitat e ligjit 2251/ 1994 mbi Mbrojtjen e Konsumatorit. Faqja e internetit është e detyruar të informojë klientët e saj për a) karakteristikat e produkteve dhe/ose shërbimeve të saj, b) çmimin, c) sasinë dhe kostot e transportit, d) tatimin mbi vlerën e shtuar nëse nuk përfshihet në çmim, e) mënyrën e pagesës, f) mënyrën e dorëzimit dhe ekzekutimit, g) kohëzgjatjen e ofertës aktuale ose çmimin e saj dhe h) të drejtën e tërheqjes.

Detajet e kartës së kreditit

Aplikacionet e e-commerce në këtë faqe interneti operohen nga një ofrues palë e tretë, institucion bankar ose ofrues shërbimi pagesash të licencuar ligjërisht nga Banka e Greqisë. Procesi i pagesës kryhet në bazë të kushteve të ofruesit të shërbimit përkatës, në faqen e të cilit bëhet një referim (ridrejtim) i sigurt. Karta e kreditit e deklaruar nga vizitori/përdoruesi për përfundimin e pagesës së shërbimeve/produkteve të faqes së internetit, tarifohet vetëm për transaksionin specifik, përveç rasteve kur vizitori/përdoruesi ka shprehur shprehimisht pëlqimin e tij për debitimin automatik të kartës së tij të kreditit për rinovimin e abonimit ose shërbimit të tij. Faqja e internetit nuk mban përgjegjësi për kushtet e transaksionit apo kushtet e përdorimit të të dhënave personale me të cilat janë harmonizuar ofruesit me të cilët bashkëpunon për të përfunduar transaksionet tregtare.

Format e Kontaktit

Gjatë shfletimit të faqes së internetit të Kalogiros, përdoruesit kanë mundësinë të komunikojnë përmes formularit të kontaktit ose formularit të kërkesës për listën e çmimeve dhe informacione të tjera. Kur plotësoni dhe dorëzoni formularin, informacioni i dërguar si emaili, emri, data dhe ora e dërgimit dhe IP-ja e përdoruesit ruhen në server.

Abonohu ​​në buletinin

Në faqen e internetit të Kalogiros, përdoruesit mund të abonohen në buletinin. Në këtë rast, të dhënat personale si emaili, emri, data dhe ora e dërgimit dhe IP-ja e përdoruesit ruhen në serverin tonë për dërgimin e emaileve informative dhe edukative. Marrësi ka sa herë që dëshiron mundësinë të kërkojë ndërprerjen e marrjes së emaileve informuese duke zgjedhur të çabonohet nga buletini përkatës.

Komentet e blogut

Përdoruesit në këtë sajt kanë mundësinë të postojnë pikëpamjet dhe komentet e tyre në blog. Në këtë rast, të dhënat personale si emri, emaili, data dhe ora e regjistrimit dhe IP e tyre ruhen në serverët tanë. Në rast se një partner përdoruesi ka postuar një koment në një postim në blog ku edhe përdoruesit e mëparshëm kanë postuar një koment, atëherë përdoruesit e mëparshëm informohen me email për komentin e ri. Kalogiros ka gjithashtu të drejtën të kontrollojë përpara se të postojë komente dhe të drejtën të mos postojë apo fshijë, nëse ato nuk janë në përputhje me rregullat e përgjithshme të përdorimit ose në rastet kur komentet janë të natyrës reklamuese. janë lidhje ose kode html, shkaktojnë konflikte me përdorues të tjerë, përmbajnë përmbajtje abuzive, raciste ose imorale.

Të drejtat e përdoruesit

Përdoruesit kanë të drejtë të kërkojnë një kopje elektronike të të dhënave të mbledhura prej tyre, si dhe fshirjen e plotë të tyre. Përjashtim bëjnë rastet kur të dhënat duhet të mbahen për qëllime tatimore, si p.sh. pas faturimit të shërbimeve, me ç’rast të dhënat e tyre duhet të ruhen në programin e kontabilitetit dhe në dosjet e zyrës së kontabilitetit që na shërben.

Më konkretisht, të drejtat e përdoruesve në lidhje me të dhënat personale që ata kanë dhënë janë si më poshtë:

E drejta për informacion

Përdoruesit kanë të drejtë të kërkojnë informacion në lidhje me të dhënat personale të ofruara prej tyre dhe të ruajtura në këtë sajt.

E drejta e aksesit

Përdoruesit kanë të drejtë të kërkojnë qasje në të dhënat personale të ruajtura, si dhe informacion në lidhje me çdo përpunim. Në veçanti, ata kanë të drejtë të kërkojnë informacion mbi qëllimet e përpunimit, kategoritë e të dhënave personale të zbuluara, marrësit, kohën e ruajtjes dhe përpunimit të tyre, ekzistencën e të drejtës së ankesës pranë Autoritetit të Mbrojtjes së të Dhënave Personale, origjinën e të dhënat kur ato nuk ofrohen nga vetë përdoruesit.

E drejta e korrigjimit

Përdoruesit kanë të drejtë të kërkojnë korrigjim të të dhënave të tyre në rast të futjes ose modifikimit të gabuar.

E drejta për të fshirë

Përdoruesit kanë të drejtë të kërkojnë një fshirje të pjesshme ose të plotë të të dhënave të tyre personale kur nuk konsiderohet më e nevojshme ose kur dëshirojnë të revokojnë pëlqimin e tyre. Kalogiros, sipas rastit, do t’ju informojë për fshirjen totale ose të pjesshme të të dhënave tuaja ose pamundësinë për të fshirë të dhëna specifike. Pamundësia e fshirjes vlen në rastet e disa ligjeve apo përmbushjes së një detyre në interes të publikut, të drejtave të lirisë së shprehjes dhe një pretendimi ligjor që kërkon ruajtjen e tyre.

E drejta e kufizimit

Përdoruesit kanë të drejtë të kërkojnë një kufizim në përpunimin e të dhënave tuaja, në mënyrë sasiore, kohore dhe në lidhje me qëllimin e përpunimit. Në veçanti, kufizimi mund të lidhet me (1) ose një kategori specifike të dhënash, (2) ose qëllimet e përpunimit, (3) ose rastet kur përpunimi i të dhënave konsiderohet i paligjshëm, por përdoruesit nuk dëshirojnë ta fshijnë atë pasi ruajtja e tyre mund të shërbejë për qëllime të tjera.

E drejta e transportueshmërisë

Përdoruesit kanë të drejtë të kërkojnë të marrin të dhënat personale që i kanë dhënë kompanisë sonë, në një formë të përdorur zakonisht dhe të lexueshme nga makina. Përdoruesit gjithashtu kanë mundësinë të kërkojnë transferim të menjëhershëm nga Kompania te një palë e tretë pa ndërmjetësimin e tyre.

E drejta e kundërshtimit

Përdoruesit kanë të drejtë të kundërshtojnë përdorimin e të dhënave tuaja personale për qëllime marketingu.

1260 / 5000
Translation results

Analiza statistikore e të dhënave të trafikut

Të dhënat e sjelljes mblidhen dhe ruhen gjatë shfletimit të sajtit tonë, p.sh. faqet e vizituara, koha e qëndrimit, shpeshtësia e vizitave, etj. dhe u komunikohen shërbimeve të palëve të treta si Google Analytics për të përmirësuar marketingun e Kalogiros. Këto të dhëna nuk identifikojnë përdoruesit.

Rimarketing

Për të shfaqur reklama në sajte të palëve të treta, informacioni i trafikut në shërbimet e palëve të treta, si Google dhe Facebook, mund të zbulohet.

Bashkëpunimi me Autoritetet

Kalogiros nuk do të zbulojë, zbulojë, transmetojë, shpërndajë ose të zbulojë ndryshe të dhënat personale të dhëna nga Përdoruesi pa pëlqimin e tij ose të saj ose urdhër të shprehur, vetëm pas kësaj me kërkesë të ligjshme të gjykatës, policia dhe autoritetet e tjera administrative dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Pyetjet në lidhje me mbledhjen, përpunimin dhe regjistrimin e të dhënave personale, si dhe kërkesat për kopjim ose fshirje, ju lutemi na kontaktoni me telefon ose e-mail.

Përdorimi i faqes së internetit të Kalogiros presupozon pranimin e pakushtëzuar nga përdoruesi të kushteve të mësipërme.