Politika kolačića

Për të siguruar funksionimin pa probleme të faqeve të saj të internetit, Happy Smoke përdor skedarë kuki. Cookies janë skedarë që përmbajnë informacion në formën e tekstit të thjeshtë dhe që ruhen në kompjuterin e përdoruesit gjatë shfletimit të Internetit. Qëllimi i informacionit specifik (cookies) është të ofrojë shërbime të personalizuara që plotësojnë nevojat individuale të përdoruesit specifik.

Ekzistojnë dy lloje të cookies. Cookies për sesion të cilat fshihen në fund të sesionit të shfletuesit (“cookies sesioni”), dhe cookie të përhershme që mbeten të ruajtura në pajisjen tuaj terminale në mënyrë që të ofrojnë informacion rreth shfletuesit tuaj gjatë vizitës suaj të radhës (të ashtuquajturat “gjatë- cookies termike”).

Cookies ndahen në 4 kategori :

Kuki të nevojshme

Këto cookie kërkohen që përdoruesit të shfletojnë faqen e internetit.

Kuki funksionale

Kukit e funksionalitetit i ofrojnë faqes së internetit mundësinë për të memorizuar zgjedhjet e përdoruesit (p.sh. emrin e përdoruesit, gjuhën, rajonin) duke ofruar kështu veçori të përmirësuara dhe më të personalizuara.

Kukit e performancës / analitika

Cookies/analitikët e performancës i ofrojnë faqes së internetit mundësinë për të mbledhur të dhëna jopersonale – të dhëna në një format që nuk lejon korrelacion të drejtpërdrejtë me një person specifik – dhe qëllimi i tyre është të mbështet funksionet e matjes së faqeve të internetit. Qëllimi i mbledhjes së këtyre të dhënave është të përmirësojë performancën e faqes së internetit duke ofruar informacion në lidhje me faqet e vizituara dhe duke marrë mesazhe gabimi nga faqet e internetit.

Kuki të palëve të treta

Kukit e palëve të treta përcaktohen nga një faqe interneti e ndryshme nga ajo në të cilën jeni aktualisht. Qëllimi i këtyre skedarëve është mbledhja e informacionit në lidhje me zakonet e shfletimit të përdoruesit në mënyrë që të shfaqin reklama të përshtatura për interesat e përdoruesit. Këto cookie mund të çaktivizohen vetëm përmes faqes së internetit të palës së tretë.

Cookies në asnjë rast nuk lejojnë qasje në skedarë të tjerë në ‘kompjuterët’ e përdoruesve dhe nuk kanë aftësinë për të mbledhur dhe ruajtur të dhënat personale të përdoruesve. Baza ligjore për përpunimin e të dhënave personale duke përdorur cookie është neni 6 (1) (f) i GDPR.

Përdoruesit kanë kontroll të plotë mbi përdorimin e cookies. Më konkretisht, ekziston mundësia e çaktivizimit ose kufizimit të transmetimit të cookies përmes cilësimeve të shfletuesit. Është gjithashtu e mundur të fshihen skedarët e skedarëve që janë ruajtur tashmë në çdo kohë. Kjo gjithashtu mund të bëhet automatikisht.